Prawa autorskie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BLOGA KULINARNEGO

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Czytelników z Bloga kulinarnego pod adresem sieciowym cosdobrego.pl, oraz zasady dozwolonego użytku Treści zamieszczanych na Blogu.

§2

1. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:
1) Regulamin – niniejszy regulamin,
2) Saigy Media- operatora i właściciela Bloga, Ilonę Kaletę prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Saigy Media Ilona Kaleta z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ulicy Hożej 86/410, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługującą się numerami NIP 656-230-20-40 i REGON 362178714,

3) Blog – blog kulinarny pod adresem sieciowym cosdobrego.pl jako system
stron internetowych wraz zamieszczonymi tekstami i zdjęciami,

4) Czytelnik – osobę korzystającą z Bloga,
5) Treść – zawarte na Blogu materiały, w tym przepisy kulinarne, porady oraz
inne teksty o charakterze autorskim, a także fotografie, inne obrazy oraz znaki towarowe chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej oraz przyjęty na Blogu układ prezentowania Treści wraz z utworzonym dla niego kodem źródłowym stron Serwisu, skryptami i arkuszami stylów, stanowiące samoistny przedmiot ochrony prawnej i autorskiej.

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne

§3

1. Blog zawiera Treści chronione na zasadach ogólnych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie i pozostałe prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Treści należą albo do Saigy Media lub zostały przekazane Saigy Media na mocy umów lub licencji udzielonej przez właściciela lub właścicieli tych praw w celu umożliwienia wykorzystania w ramach Bloga.
2. Każdy z Czytelników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Korzystanie z Bloga

§4

1. Czytelnik przystępujący do korzystania z Bloga tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Czytelnik korzysta z wszelkich informacji dostępnych na Blogu na własne ryzyko i odpowiedzialność, w tym za wykorzystanie tych informacji oraz podjęte na ich podstawie decyzje.

§5

1. Saigy Media zezwala Czytelnikowi w każdym czasie na nieodpłatne korzystanie z Bloga i zamieszczonych w nim Treści pod warunkiem zastosowania się do postanowień Regulaminu.
2. Czytelnik, który nie akceptuje Regulaminu nie może korzystać z Bloga i zamieszczonych w nim Treści.
3. Korzystając z Bloga, Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z Bloga i zamieszczonych na nim Treści oraz może skutkować podjęciem przez Saigy Media działań, jakie uzna za stosowne, w tym wszczęcie postępowania prawnego przeciwko Czytelnikowi, a także ujawnienie tej informacji instytucjom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa.

§6

1. W ramach dozwolonego korzystania z Treści zamieszczonych na Blogu zezwala się Czytelnikowi na nieodpłatne:
1) przeglądanie dowolnej strony Bloga,
2) wydrukowanie w formie papierowej wyłącznie do użytku osobistego
Czytelnika dowolnej Treści z Bloga, w 1 egzemplarzu, pod warunkiem zachowania w stopce wydruku oryginalnej ścieżki do wydrukowanej strony oraz daty wydruku.

2. Korzystanie z Treści opublikowanych na Blogu w celu innym niż do użytku osobistego odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu.

§7

1. Czytelnik może pod Treściami publikowanymi na Blogu zamieścić w miejscach do tego przeznaczonych swój komentarz odnoszący się do Treści. Dodanie komentarza odbywa się poprzez wypełnienie pól formularza.
2. Komentarze są moderowane, co oznacza, że o opublikowaniu lub o zaniechaniu publikacji przesłanego komentarza decyduje Saigy Media, a także iż bez podania przyczyn i bez powiadamiania Czytelnika jego komentarz może w każdym czasie zostać usunięty ze strony Bloga. Czytelnikowi przesyłającemu komentarz nie przysługują żadne roszczenia związane z nie opublikowaniem komentarza lub z usunięciem opublikowanego komentarza.

§8

1. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa w zakresie dozwolonego użytku publicznego, nie zezwala się Czytelnikowi bez uprzedniego uzyskania zgody Saigy Media wyrażonej na piśmie, na:
1) wydruk Treści lub jej kopiowanie (w jakikolwiek sposób) w celu dalszej dystrybucji, publikowania, nadawania, udostępniania, odsprzedaży, zmieniania lub w jakikolwiek sposób modyfikowania,
2) umieszczanie w witrynach, katalogach, serwisach i innych stronach internetowych oraz w komercyjnych bazach danych, a także we wszelkich innych materiałach wydawanych drukiem lub w sposób cyfrowy:
a) odnośników (linków) do jakiejkolwiek strony Bloga lub jej części,
b) logotypu Bloga oraz wszelkich grafik i zdjęć zamieszczonych na Blogu,
c) Treści opublikowanych na Blogu, zarówno w części, jak i w całości, za
wyjątkiem sytuacji i przy spełnieniu warunków przewidzianych prawem
prasowym i autorskim.

2. Zastrzeżenie określone w ust. 1 pkt 2 tego paragrafu obejmuje działania Czytelnika wykonywane samodzielnie lub przez działające na zlecenie Czytelnika osoby trzecie, w tym przy użyciu pająków lub innych programów przechwytujących dane ekranowe, a także parserów i systemów służących do wyszukiwania i pozyskiwania danych.

§9

1. Zabrania się Czytelnikom blokowania ruchu na Blogu, blokowania dostępu do Bloga oraz obchodzenia zastosowanych na Blogu zabezpieczeń w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do nieudostępnionych publicznie części Bloga.
2. Zabrania się Czytelnikom podszywania się pod upublicznione na Blogu adresy poczty elektronicznej Saigy Media oraz jakichkolwiek innych działań mających na celu wywołanie wrażenia u odbiorcy wiadomości, że pochodzi ona od Saigy Media lub z Bloga.

IV. Odpowiedzialność

§ 10

1. Czytelnik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Saigy Media, a związane z zachowaniem Czytelnika niezgodnym z Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.
2. Czytelnik, w przypadku wyrządzenia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z zasad Regulaminu, w szczególności w zakresie praw autorskich i pokrewnych, będzie zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

1. Saigy Media nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z Blogiem za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Bloga ani też za rezultaty korzystania z takich witryn. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza Bloga odbywa się całkowicie na własne ryzyko Czytelnika. Decydując się na przejście do innej witryny internetowej, do których prowadzą odnośniki z Bloga Saigy Media nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.
2. Saigy Media nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania Bloga przez Czytelnika i zamieszczonych w nim Treści, w tym za szkody mogące wyniknąć z dostępu do Bloga, korzystania z niego lub przeglądania jego stron, bądź z pobrania z niego jakichkolwiek materiałów.
3. Saigy Media nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem utraty możliwości użycia Bloga, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii telekomunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych i im podobnych szkód.
4. Saigy Media nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza Jej kontrolą, nawet w przypadku, gdyby została poinformowana o możliwości zaistnienia takich zdarzeń.
5. Wszelką odpowiedzialność za treść komentarza przesłanego przez Czytelnika ponosi wyłącznie osoba będąca autorem komentarza.

V. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Blog nie jest publikacją prasową w rozumieniu przepisów prawa prasowego.
2. Saigy Media nie jest administratorem danych osobowych Czytelników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie wymaga podawania danych osobowych i nie przetwarza żadnych danych osobowych. Osoby ujawniające swoje dane osobowe w komentarzach lub podpisach do nich czynią to wyłącznie dobrowolnie i na własne
ryzyko.

§ 13

1. Saigy Media uprawniona jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na Blogu.
2. Saigy Media zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Bloga w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Czytelników.
3. Postanowienia Regulaminu mogą zostać zastąpione lub uzupełnione wyraźnie określonymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach Bloga.
4. W razie uznania jakichkolwiek postanowień Regulaminu za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, postanowienia takie zostaną uznane za wyłączone i nie będą mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

§ 14

1. Regulamin i korzystanie z Bloga podlegają prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; ustawy prawo
prasowe.
3. Spory związane ze stosowaniem Regulaminu i funkcjonowaniem Bloga rozstrzygają
sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na miejsce siedziby Saigy Media.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 październik 2015 roku.